شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد 97 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس را از طریق انجام تشریفات مناقصه... ادامه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس... ادامه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل با خودرو سواری مدل 1390 و... ادامه

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد خرید خدمات نیروی حجمی را از طریق انجام تشریفات مناقصه... ادامه

بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 01-97 شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر... ادامه

صفحات