<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر در 9 ماهه اول سال 1397 موفق به تولید2/257/639/000 کیلو وات ساعت برق و تحویل به شبکه سراسری گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در 9 ماهه اول سال 1397 موفق به تولید2/257/639/000 کیلو وات ساعت برق و تحویل به شبکه سراسری گردید

که تولید این مقدار انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/37 درصد افزایش داشته است.

بنابر همین گزارش در مدت یاد شده ، نیروگاه زاگرس کوثر موفق به ثبت   3/255/153/000 کیلو وات ساعت آمادگی شده که با افزایش 3 درصدی نسبت به مقدار پیش بینی شده همراه بوده است.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, March 2, 2019